VIVITA linnalaager: Loovad ampsud

Kolm töötoaampsu

Pinnikaamera töötuba. Foto: VIVITA Estonia
Katarina Papp ettevõttest Ringkarp. Foto: VIVITA Estonia

Laagrilisi ootas ees väljakutse

KOOKER minipannkoogid. Foto: VIVITA Estonia

Probleemid, mida noored lahendama hakkasid olid järgmised:

KOOKER: “Kuidas vähendada pakendite hulka minipannkooke serveerides?”
Fotografiska restoran: “Milline peaks olema katuseaed, et see toidaks restorani köögiviljavajaduse?”
VLND Burger: “Kuidas muuta prügi sorteerimist tööpäeva vältel hõlpsamaks?”
Ideede genereerimise ja prototüüpimise protsess. Foto: VIVITA Estonia

Kõlarid ja burgerid

Kõlari valmistamise töötuba. Foto: VIVITA Estonia
Ühiskokkamine. Foto: VIVITA Estonia

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store