VIVITA disainisprint x Lennusadam: Kuidas luua põnevat näitusekogemust?

Vivinaudid oma ideid kaardistamas. Foto: VIVITA Estonia
I päev Lennusadamas. Fotod: VIVITA Estonia
II päev Lennusadamas. Fotod: VIVITA Estonia
III päev Lennusadamas. Fotod: VIVITA Estonia
Disanisprindil osalejad + VIVITA tiim.

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store