VIVITA disainisprint x Lennusadam: Kuidas luua põnevat näitusekogemust?

Kas teadsid, et Põhja-Euroopa uhkemaid meremuuseumeid asub just Tallinnas, Lennusadamas? Seal on ehtne allveelaev Lembit 1930ndatest aastatest, paadid ja purjekad, sajandivanune aurik-jäämurdja Suur Tõll, vesilennuk Short 184 koopia, miinid, kahurid ning palju muid elusuuruses eksponaate.

Tuleb tuttav ette? Ehk oled seal isegi käinud?

20-le vivinaudil on kõik Lennusadama eksponaadid värskelt meeles, kuna 10.-12. märtsil toimus Lennusadama näitusealal VIVITA disainisprint, kus noored said jõudu proovida näitusekogemuse disainimisega. Üheskoos arutleti ja unistati, milline oleks nende arvates see kõige ägedam näitusekogemus ja kuidas seda luua!

Disainisprindile eelnes üritus VIVISTOP Telliskivis, kus koos Annemai Mägiga Disainikeskusest arutleti, mis kameeleon see disain oma eri liikides ja vormides on ning mis on disaini roll keskkondade loomisel? Lisaks käis noortega kohtumas Lennusadama elamusõppe kuraator Irma Mets, kes rääkis, kuidas Lennusadam igapäevaselt koos lastega tegutseb ja areneb.

Üritusel said lapsed kätte ka enda AVASTAJA-mapi: Lennusadama pileti koos enda kogemuskaardiga: et ikka sprindiks oleks kogu muuseum juba tuttav ja kõik eksponaadid oma silmaga üle vaadatud ja läbi testitud!

Tähelepanu, valmis olla, START!

Disainisprint sai hoo sisse 10.märtsil, mil esmalt tutvuti disainisprindi etappidega. Lisaks panid VIVITA liikmed ehk vivinaudid ise paika enda reeglid, mis teeks disainisprindi protsessi sujuvamaks.

Vivinaudid oma ideid kaardistamas. Foto: VIVITA Estonia

Esimesel päeval toimusid AVASTA ja TUNNETA etapid, mille käigus pandi kirja ja analüüsiti nii enda kui ka teiste vivinautide kogemusi ja tähelepanekuid, mida eelkülastusel tähele pandi. Üheskoos leiti teemad, mis noori endid kõige rohkem kõnetas. Enda huvide põhjal jätkati edasist tööd juba temaatilistes gruppides: kaks gruppi tegelesid kogemuse loomisega läbi eksponaatide, kolmas grupp lähenes näitusekogemusele tervikuna kui teekonnale ja neljas grupp võttis ette kõik merepäästega seonduva, et see oluline teema lastele muuseumikülastuse puhul põnevamalt kõlaks.

I päev Lennusadamas. Fotod: VIVITA Estonia

Teisel päeval võeti ette KESKENDU ja KUJUTLE etapid, mil noored — nüüd juba gruppides — keskendusid enda grupi valitud teemale süvitsi. Koos arutleti nii probleemide kui rõõmude üle, mis antud teemaga seonduvad. Sealhulgas valiti välja üks konkreetne probleem või fookus, mida ühiselt innovaatilisemaks looma asuti.

Järgmine samm oli ette kujutleda, milline oleks näitusekogemus kui eelnevas etapis leitud murekoht oleks lahendatud. KUJUTLE etapis mõeldi välja hulgaliselt lennukaid ja kastist väljas ideid. Nende hulgast valiti välja paremik, mida omavahel kombineeriti ning mida ühiselt prototüüpima hakati.

II päev Lennusadamas. Fotod: VIVITA Estonia

Kolmas päev oli protomise päev! MÄNGI etapis anti enda ideele kuju: koos ehitati prototüüpe, joonistati erinevaid muuseumikülastaja teekondi, loodi põnevaid stsenaariume, mille põhjal arendati välja seiklusradasid ja simulatsioon-mänge.

Protode valmimisel esitleti JAGA etapis enda ägedaid prototüüpe ka teiste disainisprindilistega, mille järel anti üksteisele ka tagasisidet.Disainisprindi vältel said noored kui oma ala eksperdid kaasa rääkida näitusekogemuse loomisprotsessis

III päev Lennusadamas. Fotod: VIVITA Estonia

FINIŠ!

VIVITA tiim ja vabatahtlikud: Teele Kumm, Vera Naydenova, Joonas Riisalu, Piret Tabor, Mari-Liis Peets, Sigrid Kägi, Mari-Liis Lind, Anette Heleri Lind, Kairi Loomet.

Disanisprindil osalejad + VIVITA tiim.

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

Kids and Youth Creativity Accelerator

More from Medium

Welcome to Terranascient Futures Studies & Foresight

Writing for smallholder farmers: 6 principles

Farmers viewing articles on one of our apps to provide feedback on the content

Beyond anthropocentrism through More-Than-Human design

Design-Driven Futures