VIVITA Disainisprint on kahepäevane töötubade seeria, mis toimub kord iga kahe kuu tagant ning on suunatud uutele liikmetele. Eesmärk on tutvustada lastele disainmõtlemise protsesse ja anda neile vahendeid oma projektide loomiseks. Peale viimast Disainisprinti, mis toimus detsembris 2019, võtsime hetkeks aja maha ja arutlesime, mida saaksime paremini teha. Uue plaani moodustamisel võtsime arvesse kõik, mida ise korraldamise käigus õppisime ja otsustasime, et meie sihtgrupp vajab rohkem käelisi tegevusi ja mänge. Samuti täiustasime töötoa tehnilist poolt — valmistasime põhjalikult ette slaidid ja illustratsioonid, mis aitaks meil paremini disainiprotsessi jälgida. Meilegi üllatusena andis see ka osalejatele visuaalset infot protessist paremini aru saamiseks.

Kuna lapsed puutuvad disainmõtlemise metoodika ja terminoloogiaga kokku esmakordselt, siis nägime vaeva õige formaadi väljatöötamisega. Eesmärk oli muuta need arusaadavaks ja mugavaks ning eelkõige tahtsime kasutada sõnavara, mis on lastele suupärane. Võtsime aluseks juba varem läbikatsetatud viisid, näiteks MIT Lifelong Kindergarten ja Stanford’s d.school metoodika, ning töötasime välja oma versiooni disainmõtlemise protsessidest (allolev pilt).

Image for post
Image for post
VIVISTOP Telliskivis kasutatav disainiprotsess lastele

Töötuba oli üles ehitatud kindla struktuuriga — osalejad olid jagatud gruppidesse ja igal grupil oli oma mentor. Mentori ülesandeks oligi just avada loovat mõtlemist ja mitte seda piiritleda. Olles veendunud laste võimekuses keerulisi probleeme lahendada, valisime ka seekord teemaks ühe ÜRO säästva arengu eesmärgi — veereostus. Koos avastasime, mida me teemast teame ning kui palju sellega kokku puutume, ühtlasi arutasime, mis tundeid see meis tekitab. Seejärel aitasime lastel ühele konkreetsele väljakutsele keskenduda, palusime neil kujutleda lahendusi, ehitada mängimise abil erinevaid prototüüpe ja lõpuks jagada kõigiga oma kontseptsiooni.

Kogu protsessi läbisid nad tiimina, mis oli ka selle töötoa üheks põhieesmärgiks. Tahtsime, et lapsed suudaksid lahti lasta enda loomupärasest käitumisest ehk ei hoiaks oma esialgsest ideest nii tugevalt kinni. Me kohandasime formaati siit ja sealt — planeerisime ülesandeid detailsemalt, määrasime igale tiimile mentori ja voilà — tiimitöö toimis! Mis sellele kaasa aitas?

Sissejuhatus

Image for post
Image for post

Empaatiavõime arendamine

Image for post
Image for post

Leiame üles sarnased väärtused

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ideede kombineerimine

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Tagasisidestamine

Image for post
Image for post

Ideedest reaalsuseks!

Image for post
Image for post
Purunemiskindel laevakonteiner koos raketikütusel toimiva teleportatsioonisüsteemiga, mis on abiks uppumise korral.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Kalakujuline robot, mis kogub ookeanisse sattunud prügi. Lisaks osutab meditsiinilist abi loomadele, kes on tarbinud plastikujääke.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Robotsüsteem, mis filtreerib ja taaskäitleb tööstuskorstnaid.

Vaadates tagasi neile kahele päevale, tunneme veel enam, et oleme õigel teel, sellest hoolimata jätkame alati Disainisprindi täiustamist. Teeme töötoad veel enam lastesõbralikumaks ja mängulisemaks — meil on plaan ka astuda samm edasi ideede elluviimiseks. VIVITAs toimub alati midagi!

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store