Tallinn Music Week x VIVITA lastefestival

Tallinn Music Week x VIVITA lastefestival. Foto: Helena Pass
VIVITA korraldustiim ja külalised. Foto: Helena Pass
Foto: Olga Prokofjeva ja Helena Pass.
Lastefestivali peaesineja Eleryn Tiit. Foto: Helena Pass
Minilava artistid Nora-Carolin, Paula, Erik, Eliise, Krõõt ja koosseis Olivia, Emma Linda, Marta Elise ja Roosi Linda. Foto: Helena Pass
Töötuba “Süntesaatorite demojaam”. Foto: Helena Pass
Töötuba “Lõuna-Aafrika djembed”. Foto: Helena Pass
Töötoa “Ekstreemne kliimamöll” läbiviija Sandra. Foto: Helena Pass

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store