Rahvusvaheline laste ja noorte loovuskiirendite võrgustik VIVITA ootab ühinema tegusaid vabatahtlikke

VIVISTOPis vabatahlikuna töötamine on andnud mulle juurde palju uusi oskusi kui ka võimaluse täiendada enda vanu oskusi. Vabatahtlik on minu jaoks inimene, kellel ei pruugi olla aega, kuid tal on süda ja tahe aidata ja märgata neid, kes abi vajavad.
- vabatahtlik Mariann Lamp

VIVITAs olen saanud vabatahtlikuna kaasa lüüa mitmes vinges projektis — nii Vista start-up club videosarja sotsiaalmeedia sisuloojana kui ka linnalaagrites abilisena. Kõik tegevused on olnud väga ägedad ning VIVISTOPi loominguline keskkond on mõjunud inspireerivalt ning ka õpetanud palju uut.
- vabatahtlik Yvonne Bikejev

VIVITA Vista 1. lend. Video: VIVITA Estonia

Seni olen VIVITA vabatahtlikuna olnud kasvataja linnalaagris, aidanud töötube filmida ja pildistada. VIVITAs meeldib mulle, kuna saab luua väga häid kontakte ning tunda ennast uuesti lapsena.
- vabatahtlik Herkko Sõber

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store