Rahvusvaheline laste ja noorte loovuskiirendite võrgustik VIVITA ootab ühinema tegusaid vabatahtlikke

VIVITA vabatahtliku võimalused

Oleme loonud kogukonna vabatahtlikele, kes armastavad lastega koos töötamist ja soovivad olla eeskujuks noorematele. Vabatahtlikud, kes meie loovuslaboris toimetavad, omavad teadmisi ja oskusi erivaldkondadest, mis on meie jaoks hindamatu väärtusega. Vabatahtlikuna on tähtis, et sul on soov midagi ära teha ja noori leiutajaid toetada, inspireerida.

VIVITA vabatahtlikud aastal 2021

Vaadates tagasi aastale, kus olime suurema osa ajast suletud või piiratud võimalustega, on vabatahtlikud sellegipoolest oma vabast ajast meie juures suureks abiks olnud.

VIVITA Vista 1. lend. Video: VIVITA Estonia

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store