Minu teekond VIVISTOP Telliskivis

Mänguliselt ainult edasi, edasi ja EDASI. Foto: VIVITA Estonia

Laste iseseisvuse toetamine ja erioskuste kogumine

VIVISTOP Telliskivi proovikivid. Foto: VIVITA Estonia
Vabategevuse projektid. Foto: VIVITA Estonia
VIVITA Vista kirbuturu stend ja protoyüüpide ehitus. Foto: VIVITA Estonia

Mäng kui loomulik osa õppeprotsessis

Vabamänguala. Foto: VIVITA Estonia
Üllatuspaki avamine. Foto: VIVITA Estonia
Mängulised vahendid mõtete väljendamiseks. Foto: VIVITA Estonia
Mängude leiutamine. Foto: VIVITA Estonia

Omaalgatuslik organiseerumine

Põgenemistoa rekvisiidid. Photo: VIVITA Estonia
Edukad põgenejad. Foto: VIVITA Estonia

Teekonna kokkuvõte

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store