Toiduteadust populariseeriva lastesaate “Magus Molekul” 3. hooaja võtted VIVISTOPis

Magusa Molekuli 3. hooaja saatejuhid. Foto: VIVITA Estonia

Ettevalmistus kodus

Oliver, Freya ja Sohvi. Foto: Siiri Lubaso

Vanad kalad?

Võtteplats VIVISTOP Telliskivis. Foto: VIVITA Estonia

Melu võtteplatsil

Aigar, Oliver ja Merle. Foto: Siiri Lubaso
Aigar, Freya ja Merle. Foto: Siiri Lubaso
Aigar, Sohvi ja Merle. Foto: Siiri Lubaso

Uued teadmised

Ettevalmistus enne võtteid. Foto: VIVITA Estonia/Siiri Lubaso

Kelleks tahad suurena saada?

Aigar ja Sohvi viivad läbi katse õhupalliga. Foto: VIVITA Estonia

Nüüd, kus oled kogemuse võrra rikkam, mis nõu annaksid järgmistele saatejuhtidele?

Magusa Molekuli kaassaatejuhid. Foto: Siiri Lubaso

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

Kids and Youth Creativity Accelerator

More from Medium

Matt Johnson Didn’t Read My Hitchens Book Very Carefully

Should Justices Hear Cases Brought by Their Largest Campaign Donors?

A Manufactured Image With No Philosophies: Head & The Monkees

PanTerra Streams