Mänguline VIVITA Disainisprint on tagasi

Juunikuus, peale eriolukorra piirangute maandamist, olime valmis jätkama Disainisprindi seeriaga. Sel korral valisime lähemalt tutvumiseks ÜRO kestliku arengu eesmärkide seast tervise ja heaolu teema. Töötoa eeltööna tuli lastel mõelda, mis käitumisviisid või tegurid mõjutavad nende tervist ja vastupidi, kuidas tervis nende heaolu igapäevaselt toetab.

Lähtuvalt eelmistele kogemustele, olime valmis katsetama uusi põnevaid vahendeid, millega toetada tiimitööd, muuta töötuba interaktiivsemaks ja mängulisemaks ja muuta erinevate tegevustele üleminek sujuvamaks. Sel korral oli osalejaid kokku ainult kuus, mis aitas meil rohkem keskenduda tekkinud olukordade analüüsimisele.

Mängulised töövahendid

Me disainisime lihtsa mänguvahendi (inspiratsiooniallikas “Make a Face Toy” by Moon Picnic.), et aidata lastel avaneda ja emotsioone väljendada seoses antud teemaga. Töötoa jooksul aga unustasime mainida, et nad kasutaksid neid näoilmete loomiseks, tänu millele nad lõid palju põnevamad mustrid, mille taga olid laiemad mõtted ja isiklikud probleemid. Näiteks, puidust kujud illustreerisid ülekaalulisust, ebatervislikke eluviise kui ka seda, kuidas ühiskond käitub. Tänu paaris töötamisele, aitasid need töövahendid lastel avaneda ja valmistuda tiimitööks.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Mänguline töövahend, millega väljendada käesoleva teema kohta positiivseid ja negatiivseid mõtteid. Foto: VIVITA Estonia

Jätkasime tööd individuaalselt, kus igal osalejal tuli ehitada etteantud LEGO klotsidest terviseteemaline kujutis, mis neid kõige rohkem mõjutab. Lapsed lõid erinevaid lugusid, mis rääkisid sellest, kuidas inimesed istuvad kodus ja ignoreerivad maailmaprobleeme — nagu näiteks ülesöömine, liigse prügi tekitamine ning ka see, et ei leita aega sõpradega kohtumiseks. Üks laps visualiseeris ka seda, kuidas ühiskond ühelt poolt naeratab, kuid on seesmiselt katki. See aitas osalejatel leida ühiseid huvisid ning koondades sarnased teemad, lõime kaks meeskonda.

LEGO klotside abil lugude jutustamine. Foto: VIVITA Estonia.

Meeskonnad, kellel nüüd olid ühised probleemid, mida lahendada, arutasid mentorite abil, mis võiks olla nende täpsem disainimissioon. Üheskoos vastasime küsimustele miks ja kuidas. Lapsed panid vastused paberile kirja ning see oli ka edaspidi abiks, et hoida oma eesmärki silme ees.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Kasutasime A3 plakateid, et selgitada tiimide disainimissioone. Foto: VIVITA Estonia.

Eelnevalt oleme kasutanud ideede genereerimiseks “Crazy 8” kavandit, kuid sel korral otsustasime anda igale osalejale mitu tühja paberit. Individuaalselt said nad sinna joonistada ja kirjutada kõik oma ideed, mida hiljem tiimikaaslastele tutvustada. Meile tundus, et see aitab jõuda rohkemate ideedeni, sellegipoolest olid paljud mõtted korduvad või sama idee detailsemad versioonid. Oleksime saanud seda vältida, kasutades mõttetööks ühte paberit nagu varem. Eraldi iga paberi peale joonistades oli lihtsam jagada ideid, et neid hiljem tiimiga kombineerida või leida sarnasusi. Tagantjärele mõeldes, oleksime võinud lapsi suunata rohkem kastist välja mõtlema ning eirama võimatut.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ideede joonistamine ja arutelu tiimis. Foto: VIVITA Estonia.

Märkasime protsessis veel ühte nõrka poolt, milleks on tagasisidestamine. Kuigi kasutasime tagasisidestamiseks ühte eset, mida käes hoides oli lastel õigus oma arvamuse avaldamiseks, oli neile loomulikum küsida küsimusi ja kritiseerida, kui üksteise ideed positiivselt paremaks muuta. See on muidugi iseenesestmõistetav, sest see oli esimene moment, kui teine tiim detailselt oma ideed tutvustab. Selleks, et kõiki “Jah, ja veel…” tagasisideringi kaasata, oleks eelnevalt vaja koguda rohkem sisendit teise tiimi idee kohta ja koos mentoriga tagasidetasmine elavalt ja mänguliselt läbi proovida.

Kõik kasutusel olnud töövahendid aitasid lastel tutvuda teemaga, aga ka teiste osalejatega. Mängud, mida kasutasime, muutsid olukorrad dünaamilisemaks ja mitmekülgsemaks, mida oli ka vaja, sest esimene päev hõlmab endas kõige enam mõtlemist ja rääkimist. Samuti aitasid mängud ettevalmistada tiime, et luua üheskoos prototüüpe.

Laste ettepanekud

Meile meeldis, et lapsed ei toonud probleemidena välja ainult halbu söömisharjumusi või istuvat elustiili, vaid hoopis vaimse tervisega seotud muresid — üksindus, sotsiaalne tõrjutus.

Esimese grupi disainimissioon oli luua üritusi inimestele, kes tunnevad ennast üksi. Lapsed tegid ettepaneku luua äärelinna 5-korruseline maja, kus kõik saaksid kokku, et leida uusi sõpru. Maja hubaseks tegemiseks peaks seal olema köögiala, katuseterrass liumäega basseini, lauamängudetuba jne.

5-korruselise maja joonised ja märkmed. Foto: VIVITA Estonia
5-korruseline maja uute tutvuste jaoks. Foto: VIVITA Estonia.

Teise meeskonna disainimissioon oli muuta metsas jalutamine lõbusaks ja lastele atraktiivseks. Nende ettepanek oli luua seiklusrada metsas olevate radade kõrvale ning sinna juurde matka- ja puhkealasid. Sel viisil saaksid lapsed ronida puude otsas ja olla aktiivsed, samal ajal kui täiskasvanud metsarajal jalutavad.

Seiklusraja joonised ja märkmed. Foto: VIVITA Estonia.
Seiklusrada metsaradade kõrval. Foto: VIVITA Estonia.

Andsime lastele ülesandeks üles filmida oma prototüüp, et nad muudaks oma rolli idee presenteerijast prototüübi tutvustajaks. Vaatasime üheskoos mõlema tiimi tutvustusi ning olenemata tehnilistest takistustest, said tiimid ülesandega hakkama. Eelmises Disainisprindi töötoas tegi üks osalejatest ettepaneku kirjutada kiri mõnele valdkonna eksperdile, kus on lahti kirjutatud disainimissiooni lahenduskäik ja küsimused edasiseks abiks. Lapsed olid väga teadlikud selles osas, kus neil abi läheb vaja kui ka oma idee tugevuste tutvustamises laiemale üldsusele.

Lapsed filmivad üles videotutvustust. Foto: VIVITA Estonia.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ekspertidele kirja kirjutamine. Foto: VIVITA Estonia.

Töötoa lõpus sai iga osaleja valida endale ühe märgi, sümboliseerides omadust, mida nad Disainisprindi jooksul juurde õppisid: mängulisus, fantaasiarikkus, julgus, tähelepanelikkus, inspireeriv, südamlikkus.

Märgid erinevate omadustega. Foto: VIVITA Estonia.

Sel hooajal korraldas VIVISTOP Telliskivi neli erinevat Disainisprindi töötuba, mille teemadeks olid kliimamuutused, vastutustundlik tarbimine, veesaaste kui ka tervis ja heaolu. Hoolika planeerimise abil tõi iga töötuba edukaid lahendusi ning sealhulgas ka uusi väljakutseid ja võimalusi edasiarenguks. Koostöötamine on siiani oskus, mida tuleb ka edaspidi harjutada, sest see on ka 21. sajandi üks olulisemaid oskusi. On oluline juba alguses selgitada, et VIVITA Disainisprint on loodud koos töötamiseks, kus on kombineeritud laste oskused ja suutlikkus ning valmidus üksteiselt õppida. Arvestades kõiki erinevaid isiksusi ja esmast ebamugavust, on oluline, et mentorid looksid turvalise atmosfääri, algataks vestlusi ning ei laseks tekkida laste vahel konkurentsi või võistlusmomenti.

VIVITA Disainisprindi töötubade seeriad on loonud Eva Liisa Kubinyi, Vera Naydenova and Mari-Liis Peets.

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store