Mänguline VIVITA Disainisprint on tagasi

Mängulised töövahendid

Me disainisime lihtsa mänguvahendi (inspiratsiooniallikas “Make a Face Toy” by Moon Picnic.), et aidata lastel avaneda ja emotsioone väljendada seoses antud teemaga. Töötoa jooksul aga unustasime mainida, et nad kasutaksid neid näoilmete loomiseks, tänu millele nad lõid palju põnevamad mustrid, mille taga olid laiemad mõtted ja isiklikud probleemid. Näiteks, puidust kujud illustreerisid ülekaalulisust, ebatervislikke eluviise kui ka seda, kuidas ühiskond käitub. Tänu paaris töötamisele, aitasid need töövahendid lastel avaneda ja valmistuda tiimitööks.

Mänguline töövahend, millega väljendada käesoleva teema kohta positiivseid ja negatiivseid mõtteid. Foto: VIVITA Estonia
LEGO klotside abil lugude jutustamine. Foto: VIVITA Estonia.
Kasutasime A3 plakateid, et selgitada tiimide disainimissioone. Foto: VIVITA Estonia.
Ideede joonistamine ja arutelu tiimis. Foto: VIVITA Estonia.

Laste ettepanekud

Meile meeldis, et lapsed ei toonud probleemidena välja ainult halbu söömisharjumusi või istuvat elustiili, vaid hoopis vaimse tervisega seotud muresid — üksindus, sotsiaalne tõrjutus.

5-korruselise maja joonised ja märkmed. Foto: VIVITA Estonia
5-korruseline maja uute tutvuste jaoks. Foto: VIVITA Estonia.
Seiklusraja joonised ja märkmed. Foto: VIVITA Estonia.
Seiklusrada metsaradade kõrval. Foto: VIVITA Estonia.
Lapsed filmivad üles videotutvustust. Foto: VIVITA Estonia.
Ekspertidele kirja kirjutamine. Foto: VIVITA Estonia.
Märgid erinevate omadustega. Foto: VIVITA Estonia.

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store