Lapsed õpetavad = lapsed õpivad

Vivinaudid Karolin (12), Lydia Maria (14), Olivia (9) ja Heloise (12)
Värvimuutva limonaadi teadustöötuba.
Vivinaut Lydia Maria (14) õpetab, kuidas anime stiilis karaktereid joonistada.
Purki püütud ilmanähtuste töötuba.
Mänguline väntvõlli toimimise õppimine läbi nokkiva kana konstruktori.
Minimaailmad.

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store