Kogukonnatunde kasvatamine

Põgenemistoast õnnelikult väljujad. Foto: VIVITA Estonia
Otsustusprotsessi ajurünnak. Foto: VIVITA Estonia
Näited põgenemistoa atraktsioonidest. Foto: VIVITA Estonia
Mööblitükkidest ehitatud seinad. Foto: VIVITA Estonia
Morsekood, peidetud vihjed, mootorpaadi ehitamine. Foto: VIVITA Estonia
Õnnelikud põgenejad. Foto: VIVITA Estonia

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store