In the frames of the Creative Chaos workshop series and inspired by the works of legendary artist and designer Bruno Munari, we built a mobile installation endearingly called a “useless machine”. Thanks to his fruitful experiments, Munari gained fame namely as the founder of kinetic art — moving elements were central to his art. We wished to ignite just this kind of experimental artistic mindset in the kids. …


Inspireerituna legendaarse kunstniku ja disaineri Bruno Munari kunstitöödest ehitasime Loovkaose töötubade sarja raames ühe mobiilse skulptuuri, mida kutsutakse hellitavalt “kasutuks masinaks”. Oma viljakate katsetuste abil on Munari tuntust kogunud just kineetilise kunsti rajajana — liikuvad elemendid olid tema kunstis olulisel kohal. Just sarnast eksperimenteerivat kunstniku mõtlemisviisi soovisime ka lastesse sütitada. Et leiutamine sujuks õlitatult, panime iga osaleja jaoks kokku ka ühe üllatuspaki, milles oli hulgaliselt väikseid ja suuremaid geomeetrilisi kujundeid lõigatud erinevatest jääkmaterjalidest ning üks pisike lõngakera.

Ja nii jõudiski kätte meisterdamise aeg! Aga enne kui saime paki avada, tuli teha musklid soojaks, et näpud saaks kärmelt toimetada. Plankingu väljakutse…


Free flow at VIVISTOP is never tedious as every day is different with different activities, ideas and viviteers. We never know beforehand who is coming or which ideas and projects children have in mind for that particular day.
Likewise, it is never boring at our studio, because you always get to meet someone who inspires you or whom you can inspire.

One of VIVITA’s missions is to show kids that they can change the world and they have a say in the topics that matter to them. We involve kids into the real life projects and treat them equally with…


Vabategevus VIVISTOP Telliskivis on iga päev omamoodi, sest me ei tea kunagi, kes on stuudios ja mis ideed parasjagu teostamisel on. Meie leiutamislaboris ei jää keegi käed rüppes istuma, sest alati on ruumis keegi, keda inspireerida või kellelt ise inspiratsiooni saada.

VIVITA üks eesmärkidest on anda lastele arusaam, et ka nemad saavad muuta maailma, rääkides kaasa teemadel, mis neile korda lähevad. Kaasame lapsi päriselu projektidesse ning me ei kohtle lapsi “lastena” vaid kui täiskasvanutega võrdsetena. Et meie eesmärgid ei jääks vaid ideede tasandile, on VIVITA mitmed töötoad läbi viidud just laste poolt ning teemadel, mis neid kõige rohkem kõnetavad —…


Don’t we all know what it feels like when you really want to start a new project, but don’t exactly know how? Or you notice a problem in your surroundings that needs to be urgently resolved, yet again, you don’t know where to start? We created the new Idea Machine to alleviate this state of mind and help new VIVITA members analyze their living environment and think of innovative and presumably impossible ideas on how to improve it.

The already familiar Design Sprint model served us as a basis to facilitate the workshop: discover, feel, focus, imagine, play and share…


Eks me oleme kõik elus kogenud seda tunnet, et tahaks nii väga alustada uue projektiga, aga täpselt ei teagi, kuidas. Või märkame enda ümber probleeme, mis vajaksid hirmsasti lahendamist, aga jällegi ei tea, millest alustada. Selle meeleseisundi leevenduseks saigi loodud uus imeloom Ideemasin, mis aitab uutel VIVITA liikmetel enda elukeskkonda analüüsida ja selle parendamiseks uusi ja näiliselt võimatuid ideid välja mõelda.

Töötoa mentorluse aluseks võtsime juba Disainisprindist teada tuntud mudeli: avasta, tunneta, keskendu, kujutle, mängi ja jaga. Esimest korda proovisime seda mõtlemisviisi juurutada lapsi just 1:1 mentordades. …


*/a small kitchen makes the house big/

There is a saying in Italy about how a small kitchen makes the house big and it is a well known fact that a kitchen and good food will always bring like minded people together..

One of VIVITA’s goals is to include a wider community to VIVITA’s activities and by doing it, increase children’s opportunities to grow into bright and responsible world changers. That is why it is invaluable when our collaborators, parents, grandparents share their time and knowledge. …


/*”Väike köök, muudab maja suureks”, Itaalia vanasõna/

Itaalia vanasõna ütleb, et väike köök muudab maja suureks ning on ammuteada tõde, et köök ja söök toovad alati inimesed kokku. Üks VIVITA eesmärke on kaasata oma tegevustesse ka kogukonda, et läbi laiema kogemustepagasi suurendada laste võimalusi kasvada julgeteks maailmamuutjateks. Seetõttu on meie jaoks hindamatu väärtusega VIVITA koostööpartnerite ja liikmete lapsevanemate, vanavanemate aeg ja oskused, mida nad on valmis meiega jagama. Sama käib ka kõigi nende partnerite, ägedate innovaatorite, inspireerivate erinevate elualade praktikute ning vabatahtlike kohta, kes on võtnud oma südameasjaks jagada VIVITA lastega kõige väärtuslikumat — oma teadmisi ja aega.

Kaasame sageli…


About a year ago we announced: “We are launching VIVITA Junior program in March where we welcome families with 5–8 y old children.”
The attendees of VIVITA Junior club know that we meet with them on the first Saturday of each month.
Due to the restrictions laid out by the pandemic it was quite challenging to keep up with that promise, but we tried our best.

The aim of the VIVITA Junior program is to introduce VIVITA’s activities and philosophy primarily for the younger sisters and brothers of our members but also to other young inventive 5–8 year olds. It…


“Märtsist käivitame VIVITA Junior programmi, kuhu ootame peresid, kus sirguvad 5–8-aastased lapsed”, kirjutasime täpselt aasta tagasi oma kanalites.
Juuniorid teavad, et traditsiooniks on kohtuda iga kuu esimesel laupäeval. Oleme igal võimalusel traditsioonist kinni pidanud ning kohtunud nii stuudios kui ka virtuaalselt.

VIVITA Junior programmi eesmärgiks on VIVITA tegemiste ja filosoofiaga kurssi viia ka meie liikmete nooremad õed-vennad, et neil 9-aastaseks saades meie leiutamislabori liikmeks astudes oleks juba tuttav koht ja tuttavad inimesed ees ootamas. Programmi veab VIVISTOP Telliskivi produtsent Mari-Liis Peets, kes tähistab lisaks Junior programmi aastale ka VIVITA meeskonnas oldud aastat. Kui on üks valdkond, mis Mari-Liisile tohutult meeldib…

VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store